I Meps-versionen 9 mars hittar du ett antal förbättringar, bland annat att meddelanden som har lästs av en vikarie nu visas som lästa samt att datum och tid för när bilder lades in i Meps eller i besiktningsappen visas. Som tidigare informerats så införs även ändringar i koder för självutjämnande massor, för att bättre spegla den verkliga arbetsmängden.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.


Sammanfattning Release notes Meps

 • Meddelanden som läses av en vikarie visas som lästa 
 • Tydligare visning av materialrabatter/påslag i avtal
 • Uppdaterad filterfunktionalitet för entreprenör
 • Sparade bilder som har redigerats går inte att backa
 • Foton sparade lokalt vid besiktning
 • Visning av datum på bilder
 • Lägga till egen kod i Beta-kalkyleringen 
 • Filtrera koder med kommentarer i Beta-kalkyleringen 
 • Utökad information i kalkylöversikten 
 • Ändrat namn på kategori i kalkylen
 • Notifiering vid borttagna material
 • Ändringar i koder för självutjämnande massor
 • Nya, justerade och borttagna koder


Meddelanden som läses av en vikarie visas som lästa

När en vikarie har läst ett meddelande har det tidigare sett ut som om meddelandena har varit olästa, vilket har gett ett otydligt intryck. Nu blir de meddelanden som vikarien har läst markerade som lästa, vilket underlättar för den ordinarie personen, som har haft en vikarie, och det gör också att uppföljning/nuläge i Meps visar en korrekt bild av olästa uppdrag.


Tydligare visning av materialrabatter/påslag i avtal

Tidigare har branscher och materialrabatter/påslag presenterats på olika ställen i ett avtal, vilket kan ha försvårat för avtalsansvarig på organisationen att komma ihåg att sätta en rabatt eller ett påslag. Nu presenteras fältet för rabatt/påslag tillsammans med att avtalsansvarig sätter pris för en bransch.


Uppdaterad filterfunktionalitet för entreprenör

Nu fungerar filterfunktionen: besiktning, preliminär kalkyl och slutkalkyl för beslut även för entreprenör. Dessa visar i vilka uppdrag som någon av händelserna har skickats till beställare för beslut, vilket gör det enklare för en entreprenör att hålla reda på var i processen uppdraget befinner sig.


Sparade bilder som har redigerats går inte att backa

Tidigare har de bilder som en användare har redigerat och sparat, kunnat öppnats upp igen för att till exempel ta bort det som tidigare har ritats på bilden. Denna funktion kunde förvirra för användaren och var därför en känslig teknisk lösning. Nu är en sparad bild inte möjlig att backa för att återigen redigeras.


Foton sparade lokalt vid besiktning

Nu kan en besiktningstekniker ställa in i besiktningsappen så att de bilder som tas i en besiktning även sparas lokalt på den enhet som används vid besiktningen. Funktionen gör det enklare för de användare som arbetar med bilderna i andra system.


Visning av datum på bilder

Nu visas datum och tid för när bilder lades in i Meps eller i besiktningsappen. Det gör det enklare för användaren att se ordningen för när bilderna har lagts in i systemet.


Lägga till egen kod i Beta-kalkyleringen

Nu går det att lägga till egen kod i Beta-kalkyleringen genom att trycka på åtgärd i trädet. Det finns även stöd för tangentbordsnavigering. Egna koder går även att tas bort. Detta är ytterligare ett steg i  att utöka funktionaliteten i Beta-kalkyleringen.


Filtrera koder med kommentarer i Beta-kalkyleringen

Filtreringen i Beta-kalkyleringen har utökats med att även kunna filtrera koder med kommentarer. Det gör att man enkelt kan få fram alla koder där det finns en kommentar och på så sätt får en överblick på dessa.


Utökad information i kalkylöversikten

Kalkylöversikten har utökats med mer detaljer om totalen för uppdraget. Summeringar visas för arbete, material, transport, övrigt och vikt för att kunna ge en bättre överblick. Utökningen finns i både ordinarie kalkyleringen och i Beta-kalkyleringen.


Ändrat namn på kategori i kalkylen

Kategori ”Övrigt” har ändrat namn till ”Övriga positioner” för att minska risken för missförstånd, då ”övrigt” används i andra sammanhang i systemet. Gäller både ordinarie kalkyler och i Beta-kalkylen.


Notifiering vid borttagna material

För att kunna vårda data i systemet måste material i Meps ibland tas bort. När material tas bort som påverkar befintliga materialkopplingar så kommer berörda administratörer att få information via e-post. Informationen kommer att innehålla påverkade materiallistor och de material som har tagits bort. Det är även möjligt att kunna se vilka material som berörs i kopplingsgränssnittet. Administratören behöver ändra materialkopplingarna för att kunna få med det önskade materialet i nya kalkyler. Koder inlagda i kalkyler innan Meps-materialet har tagits bort påverkas inte. 


Ändringar i koder för självutjämnande massor

Som tidigare informerat så införs ändringar i koder för självutjämnande massor för att bättre spegla den verkliga arbetsmängden. Ändringarna påverkar alla koder för självutjämnande massor både plant och med fall samt både rivning och nymontering.

Koder för följande tjocklekar tas bort: 5 mm, 55 mm, 60 mm samt snittkoden 20-60 mm. mWu justeras på alla övriga koder. Generellt kommer arbetsmängden att minska vid rivning och att öka vid nymontering.


Nya, justerade och borttagna koder