I Meps-versionen 10 februari hittar du ett antal förbättringar, bland annat är det nu möjligt att behålla okopplade materialval vid byte av utförare.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

 • Behålla okopplade materialval vid byte av utförare
 • Ny användarnivå: Begränsad användare (Gäller endast för användare Försäkringsbolag)
 • Förbättrade filtreringarsmöjligheter
 • Visa tilldelningsmeddelande för besiktning
 • Nytt utseende på uppdrags- och besiktningskort
 • Övriga förbättringar
 • Justering av Regler och Riktlinjer
 • Nya och justerade koder

Behålla okopplade materialval vid byte av utförare

Om två olika företag har tillgång till samma materialprislista försvinner inte materialvalet om du byter utförare. Detta minskar problemet med att byta utförare på en kod.

Ny användarnivå: Begränsad användare (Gäller endast Försäkringsbolag)

Begränsad användare är en ny användarnivå som endast kan se uppdraget, inte skriva eller justera. Detta är en fördel om användaren endast ska läsa och hitta information i Meps.

Förbättrade filtreringarsmöjligheter

Filtreringsmöjligheterna under Uppdrag och Besiktningar har nu förbättrats. Du kan nu filtrera på Uppdragspart vilket innebär att eventuella affärsenheter visas. Sökfunktionen under Händelser har också förbättrats och du kan exempelvis se uppdrag med godkänd slutkalkyl. Under Besiktning kan du nu söka på status och få fram de besiktningar som ska utföras för enklare planering.

Visa tilldelningsmeddelande för besiktning

Meddelandet som skickas till besiktningstekniker vid tilldelning visas numera inte bara i inbjudansmailet utan även i actionytan när besiktning ska utföras.

Nytt utseende på uppdrags- och besiktningskort

Skadenummer syns nu för samtliga parter. För entreprenörer syns även det valda interna referensnumret som kan skrivas in under ”Parter i Uppdraget”. Detta ger en tydligare överblick över uppdragen.

Övriga förbättringar

 • "Kalkyl för uppdraget" har bytt namn till "Preliminär kalkyl"
 • Nytt utseende på actionytor
 • Nytt utseende på praktisk information (innehållet är oförändrat)
 • Nytt utseende på formulär i besiktningen
 • Nytt utseende på mallar i kalkyleringen
 • Kundgodkännande finns nu tillgänglig som PDF

Justering av Regler och Riktlinjer

Idag finns det ingen övre gräns för håltagning vid nymontering av skivmaterial (gips, spån, mm.). Antal hål i utrymmen har ökat under de senaste åren vilket resulterar i en för låg ersättning. Vi planerar därför att genomföra en ändring i Regler och Riktlinjer i samband med releasen i Mars. Ändringen innebär att fem stycken håltagningar/utrymmen ska ingå vid nymontering av skivmaterial.

Nya och justerade koder

I länken nedan hittar du nya och justerade koder i Meps.

Nya och justerade koder