Välja språk i Meps kundportal

Nu går det att välja språk i kundportalen, så att exempelvis en finsktalande försäkringskund kan få sin kundsida på finska trots att försäkringsbolaget är svenskt.  Språkvalet görs i samband med att länken skickas till kunden. Tidigare berodde språket i kundportalen på i vilket land beställaren var registrerad. 

 

Spara data om försäkringstagstagare

Från och med denna release rensas aldrig data som hör till försäkringstagare i noden försäkringsärende. Det går dock fortfarande att ändra de inmatade uppgifterna, genom att använda funktionen ”Samma som ansvarig för objektet”. Om den funktionen bockas ur, syns återigen den data som är sparad på försäkringstagaren.

 

Se bildtext i appens besiktningsrapport

Nu kan du se alla inlagda bildtexter även när du tittar på en besiktningsrapport i besiktningsappen, precis som du redan kan i webbversionen. 


Redigera grupp i Betakalkyleringen (svensk och norsk marknad)

Till skillnad från dagens kalkylering så kommer begreppet ”Rubrik” att kallas ”Grupp” i Beta-kalkyleringen. Det är nu möjligt att lägga till, byta namn och radera en grupp. När man raderar en grupp så raderas också alla koder som ingår i den. 

 

Redigera material i Betakalkyleringen (svensk och norsk marknad)

Det går nu att redigera material på kod-raden i Betakalkyleringen. Det finns även ett filter som underlättar vid materialval.  

 

Strukturell förändring för Självutjämnande massor i Meps

Som tidigare meddelats kommer en strukturell förändring för Självutjämnande massor att införas för att underlätta kalkyleringen. Detta innebär att självutjämnande massor plant och självutjämnande massor med fall kommer att beräknas utifrån ett snittvärde, och att en ny kodstruktur kommer att införas.

 

Översyn av materialpriser i Meps

En översyn av Meps materialpriser har gjorts på de 400 mest använda materialen. Identifierade prisjusteringar kommer att införas i samband med december-uppdateringen av Meps. 

En särskild översyn av Meps priser på rörmaterial pågår dessutom.  Information om förändringar av rörpriserna kommer att skickas ut separat.