Bakgrund

Som ett resultat av den periodvisa utvärderingen av bransch EL som CAB utfört har en helt ny kodstruktur för EL tagits fram. I samband med detta har även en omfattande genomgång av material och materialpriser för bransch EL genomförts.


Syfte

Syftet med detta dokument är att användarna av MEPS ska ges tillräcklig information i tid för att förbereda sin verksamhet för de nya förutsättningarna som förändringarna i kodverket utgör.


Förändringen i kodverket, inklusive materialpriser, för bransch EL bedöms av CAB vara marknadspåverkande, vilket innebär att CAB bedömer att både beställare och utförare i MEPS noggrant bör utvärdera hur förändringen kan komma att påverka verksamheten, avtalen och hur användandet av MEPS eventuellt ska förändras.Utredningsbeskrivning

Metodik

Intervjuer har genomförts med oberoende entreprenörer för att kunna definiera hur kodstrukturen i MEPS skulle kunna optimeras för att underlätta kalkylering av el. Detta har resulterat i en helt ny kodstruktur för bransch EL.


Genomgång av genomsnittliga marknadspriser i jämförelse med MEPS materialpriser. Marknadspriserna har sammanställts från olika elgrossistkedjor och en bedömning har gjorts på dessa för att hitta en rimlig prisnivå. 


Exakt prisangivelse på alla material som används av bransch EL och en justering av dessa har genomförts.


Resultat

Samtliga koder för bransch EL kommer att påverkas som ett resultat av utredningen då en ny kodstruktur kommer att ersätta dagens kodstruktur i MEPS under kategorin EL.


Uppdatering kommer att ske av samtliga MEPS material för att bättre motsvara de material som används i branschen idag. 


Uppdatering kommer att ske av samtliga MEPS materialpriser för bransch EL för att motsvara ett rimligt konsumentpris från grossist.


Tabell med planerad prisuppdatering över samtliga material för bransch EL samt förhandsvisning av ny kodstruktur presenteras längre ned på den här sidan.Datum för införande i MEPS

9 april 2024

Införandet görs under förutsättning att det inte inkommer ny information från beställare eller utförare i MEPS som leder till att CAB fattar beslut om att utredningen behöver kompletteras i något väsentligt hänseende, eller att införandet av något väsentligt skäl behöver senareläggas. I sådant fall kan utredningen behöva kompletteras, resultat av utredningen behöva omprövas och/eller införandet av förändringen behöva senareläggas. Om CAB fattar beslut om att utredningen behöver kompletteras i något väsentligt hänseende, så kommer en ny Förhandsinformation att skickas ut till samtliga användare i MEPS.


Definitivt besked om införande kommer att kommuniceras till samtliga användare en vecka före genomförandedatum i de release notes som skickas.


Förändringen påverkar tillagda koder efter genomförandedatum men ej tidigare inlagda koder eller koder i ögonblicksbilder (övriga händelser, preliminära kalkyler och slutkalkyler) i systemet.


Kommentar

För att MEPS ska kunna användas korrekt så är uppdateringen av kodstruktur och material, inklusive materialpris, för bransch EL nödvändig.


Då samtliga material för bransch EL uppdateras är det CAB:s rekommendation att de nya materialpriserna kontrolleras med hänsyn till rabatter på materialprisgrupper i avtal.


Har du som användare av MEPS synpunkter på denna förhandsinformation, inklusive utredningen och dess resultat, kontakta CAB på support@meps.se.


Tabell med planerad prisuppdatering över samtliga material för bransch EL samt förhandsvisning av ny kodstruktur