(Kun forsikringsselskap)


Forsikringsselskapet oppretter forsikringsvilkår som styrer alle avskrivninger i henhold til gjeldende forsikring. 

Forsikringsselskapet kan også importere allerede opprettede vilkår. Ett vilkår kan velges i én forsikringssak. 
Vilkårets regler tilpasses da automatisk i forsikringssakens kalkyle