Hva er klimakalulering i MEPS?


MEPS klimakaluleringgir en oversikt over den generelle klimapåvirkningen som er inkludert i kalkulasjonen.

Denne kalkuleringen omfatter kategorier som MEPS-materiell, persontransport, materialtransport og energiforbruk.

Ved kalkulering av klimapåvirkning brukes de samme parameterne som genereres i vanlige MEPS-kalkulering (f.eks. materialer, antall turer osv.).


Rapporterte verdier gir et estimat av forventede utslipp av klimagasser, som bidrar til drivhuseffekten og global oppvarming. Måleenheten som brukes er kg CO2-ekvivalenter (CO2e).

 Hva kommer verdiene og beregningsmetoden fra?


Kalkylen er et resultat av et samarbeid mellom IVL Svenska Miljöinstitutet og MEPS.

IVL Det svenske miljöinstituttet er ansvarlig for klimadataene - kg karbondioksidekvivalenter (kg CO2e) - som klimakaluleringen er basert på.


MEPS står for beregningen av materialforbruk og transportvolum.

Energiforbruk rapporteres manuelt i kalkuleringen med Egen eller Avtalt kode.

Verdiene for beregningen i MEPS oppdateres daglig via integrasjon mot IVLs grunndata for klimapåvirkning.
Hva i MEPS-kalkylen påvirker verdien i klimakaluleringen?

MEPS-koder gir en beregning av kg CO2e for material-, persontransport og materialtransport.

Avtalte koder og Egne koder med kWh som enhet gir grunnlag for beregning av kg CO2e for energiforbruk.

Andre avtalte og egne koder inngår ikke i klimakaluleringen.

 

I tilfeller der materialets klimapåvirkning avviker; som når annet materiale enn MEPS-materiale brukes, anvendes tilsvarende verdier for MEPS-materialet. Komplekse MEPS-materialer, hvor IVLs data ikke er tilstrekkelige for en korrekt match, håndteres som manglende data (f.eks. hvitevarer og varmepumper).
Hva er grensene for MEPS klimakalulering?

Klimakalkylen omfatter hele prosessen fra råvarehåndtering til transport av oppdelt materiale til deponi.
Deponihåndtering er imidlertid ikke inkludert, og det gjøres heller ingen beregninger for arbeidsmengden knyttet til oppgaven
Hva betyr dekningsgrad?

Dekningsgraden for kalkylen rapporteres i forhold til verdien av hele kalkylen.

Dekningsgraden påvirkes av verdien av MEPS-koder i forhold til Avtalte/Egne koder og MEPS-koder med datahull for materialer.
Hvem har tilgang til klimakaluleringen?


MEPS Climate Calculation er tilgjengelig i MEPS for de bestillende organisasjoner som velger å aktivere funksjonen via MEPS-support. Når funksjonen er slått på i organisasjonen vil klimakalulering vises i oppgavens beregningsvisning.


Klimakalkylen er også synlig for parter som er invitert til oppdraget