MEPS vy kontroll visar företagets uppdrag med en sortering, filtrering och notiser baserat på uppdragets projektplan och arbetsorder.


Syftet är att ge projektledare en möjlighet att få överblick och signaler vilka uppgifter som är mest aktuella i företagets MEPS-uppdrag de närmaste dagarna.

Processflöde för projektplan

Till stöd för planering finns ett processflöde med ikoner baserat på uppdragets processteg. Symbolerna signalerar med färger  och statussymbol processtegets status och läge.


Nedan visas en förklaring av tidslinjens färger och symboler.


Processteg

Ersättningsbeslut (Gäller endast försäkringsärenden)

Processteget Ersättningsbeslut aktiveras i försäkringsärenden i samband med besiktningar som skickas till skadehandläggare för beslut om ersättningsbarhet. 

 • Vit - Ej aktiverad: Ingen besiktning har skickats för beslut till försäkringsbolagets kontaktperson för uppdraget.
 • Gul - Pågående: En besiktning har skickats för beslut till kontaktperson för uppdraget men beslut om ersättningsbarhet har ej tagits.
  • Det kan innebära att besiktningen ännu inte har granskats och bedömts av skadehandläggare.
  • Det kan innebära att besiktningen granskats och beslut "Komplettering erfordras" tagits av skadehandläggare.*
   (I filterfunktionen för Kontroll finns möjlighet att särskilja olika status från varandra.)
 • Grön - Ersättningsbar skada: Jakande beslut om ersättningsbarhet har tagits.
 • Röd - Ej Ersättningsbar skada: Nekande beslut om ersättningsbarhet har tagits.


Projektplan:

Processteget projektplan innehåller uppgiften fastställ preliminär projektplan. Planen innehåller en sammanställning av de datum som planerats i uppdragets arbetsorder för processtegen Rivning, Sanering, Avfuktning och Återställning.

(Läs mer om Arbetsorder och Projektplan här)

 • Vit- Ej aktiverad: Processteget aktiveras i två steg. 1. Beslut Ersättningsbar skada. 2.  En Huvudentreprenör är med i uppdraget. 
 • Grå - Ej påbörjad: Om det inte finns någon arbetsorder i uppdraget.
 • Gul - Pågående: Om det finns arbetsorder i uppdraget men preliminär projektplanen är inte sparad.
 • Grön - Slutförd: Preliminär projektplan är sparad.

OBS! Efter att preliminär projektplan är sparad. Så visas också den aktuella "levande" projektplanen i informationen för detta processteg.


Rivning:

Processteget rivning utgör arbetet med att frilägga skadan genom rivning, demontering och övriga arbetsmoment för iordningställande och etablering av arbetsplatsen.


Sanering:

Processteget sanering utgör arbetet med att rengöra och behandla skadade konstruktionsdelar som därmed inte behöver rivas.


Avfuktning:

Processteget avfuktning utgör arbetet med att torka fuktskadade delar i konstruktionen som kan återställas och därmed inte behöver rivas.


Återställning:

Processteget återställning utgör arbetet med att återmontera och nymontera för att återställa konstruktionen. I denna del förekommer också kompletteringar av den tidigare konstruktionen med tilläggsarbeten, standardändringar och branschanpassningar.


Färger för symboler för processtegen Rivning / Sanering / Avfuktning / Återställning

 • Vit- Ej planerad: Arbetsorder för processteget saknas.
 • Grå - Ej påbörjad: Ingen av uppdragets arbetsorder för processteget är påbörjad. 
 • Gul - Pågående: Minst en av uppdragets arbetsorder för processteget är påbörjad.
 • Grön - Slutförd: Alla av uppdragets arbetsorder för processteget är slutförda.


Klarmarkera uppdrag:

Processteget Klarmarkera uppdrag innebär att ert företag har markerat "Klar i Uppdraget" och därmed flyttat uppdraget från Pågående till Arkiv. I samband med klarmarkering av uppdrag bör man kontrollera att alla arbetsorder är slutförda. Processteget Klarmarkera uppdrag redovisas separat för varje part i uppdraget.


 • Grå - Ej påbörjad: Uppdraget är pågående och ej klarmarkerat.
 • Gul - Avslut pågår: Minst en part i uppdraget har markerat sig som "Klar i uppdraget"
 • Grön - Slutförd: Uppdraget är Klarmarkerat och överfört till Arkiv. Extra notiser för det mest aktuella

För uppgifter som ska genomföras idag , inom kort, eller är försenade visas en förtydligad notis med förklarande text.


Färgen följer samma mönster som statussymbolerna i processflödet (se ovan).
Filter

Baserat på de funktioner som finns i projektplanen kan projektledaren filtrera uppdragen baserat på de olika processtegen.


Sidan Kontroll kompletterar sidorna Start och Aktuellt läge

Sidan Kontroll innehåller en överblick över viktiga datum och uppgifter kopplat till projektplanen baserat på Arbetsorder, besiktning och ersättningsbeslut.

  

Startsidan innehåller notiser för viktiga händelser kopplade till inbjudan, och beslut på kalkylen


Sidan Aktuellt läge ger en överblick över status och uppgifter i företagets MEPS-uppdrag. (Endast tillgänglig för rollen gruppledare) 


Vår plan framöver är att utöka funktionaliteten på sidan kontroll med fler processteg. Det innebär att information som nu är uppdelad på olika sidor sammanfogas till en mer samlad överblick på sidan kontroll.


Läs mer

Mer information om funktionerna för projektplan och arbetsorder finns :