Mått och ytor – årtal på utrymme

När en entreprenör skickar in en kalkyl för beslut i ett försäkringsärende så sker en kontroll att det finns årtal på varje utrymme. Om årtal saknas, måste detta fyllas i innan kalkylen kan skickas. Länk till aktuellt utrymme finns för att snabba upp kompletteringen. Förändringen införs då årtal på utrymme påverkar kostnadsfördelningen mellan försäkringsbolag och slutkund.

 

Mått och ytor – avdrag på utrymme 

När en entreprenör skickar in en kalkyl för beslut så sker en kontroll att det finns minst ett avdrag på varje utrymme i uppdraget. Om avdrag saknas ska man antigen fylla i rätt avdrag eller ange att inga avdrag ska göras, innan kalkylen kan skickas. Länk till aktuellt utrymme finns för att snabba upp kompletteringen. Förändringen införs för att säkerställa att rätt mått används i kalkylen.

 

Inställning för skadetyper i Partnernätverk

I vyn "Partnernätverk" finns möjligheten för försäkringsbolag att ställa in vilka skadetyper respektive part/företag hanterar som en filtreringsinställning vid inbjudningar. Filtreringen styrs av vad som valts i respektive uppdrag under vyn "Försäkringsärende" och fältet för "Typ av skada". Vid inbjudan listas de parter/företag som hanterar den skadetyp som definierats. Filtret är möjligt att ta bort om en part ändå önskas bjudas in. Det görs genom att klicka på filterikonen till höger om sökrutan och ta bort det aktiva filtret. 

 

Kodändringar juni 2024 


Ny struktur för skivmaterial

5-hålsprincipen för skivmaterial slutar gälla. All håltagning ingår nu i koder för Nymontering. mWu har justerats för att ta hänsyn till detta.

GOLV, INNERVÄGG och INNERTAK får en ny struktur för skivmaterial under Stombeklädnad.

Sparning flyttas till Åtgärder | Kapningar. Koder för Oscillerande såg tas bort.

Kod för Skarvslipning, Golvskivor flyttas till Åtgärder | Fräsning & Slipning.

Under INNERVÄGG | Stombeklädnad | Anpassningar tillkommer kod för Skivmaterial i smyg. Här återfinns även koder för Hörnskyddslist inkl. Spackling. Läs mer om förändringen här. 

 

Koder för Lösöre

Koderna för Lösöre tas bort. 


Uppdragsvyn och Filterfunktionen 

Mindre justeringar har gjorts under uppdragsvyn för att förbättra prestandan.