Materialprislistor importeras från Excelfiler som byggvaruleverantören kan tillhandahålla. En materialprislista kan finnas i flera versioner med olika startdatum. När du importerar en ny version kan du välja att återanvända kopplingarna till Mepsmaterial från den första versionen eller en annan prislista.
Du kan även importera EAN-kod på materialprislistor för att bättre stödja logistiken mellan materialbeställare och byggvaruhus. EAN-koden visas sedan på materialrapporten.